Aktywa a pasywa

Osobny które nie miał nigdy do czynienie z rachunkowością, mogą mieć z pewnością problemy ze zdefiniowaniem słowa "aktywa" jak i "pasywa". Nic dziwnego, w końcu tego typu rzeczy uczą się jedynie osoby, które swoja przyszłość wiążą z pracą w księgowości. Jednak dla ułatwienia, przedstawmy, czym tak naprawdę są aktywa i pasywa.

W gruncie rzeczy aktywami nazywamy majątek jednostki, a pasywami- źródła pochodzenia zasobów majątkowych. Tak wiec majątek jednostki (aktywa): dzielą się na aktywa trwałe i majątek trwały. Bardzo charakterystyczną cecha aktyw trwałych, odróżniającą ja od aktywów obrotowych jest to iż ich okres użytkowania jest znacznie dłuży, zatem nie zużywają się one podczas jednego cyklu działalności- jakim jest jeden rok.

Aktywa obrotowe natomiast posiadają przeciwne cechy aktywów obrotowych to znaczy- że zużywają się całkowicie w ciągu jednego roku.

Przeciwieństwem aktywów, są pasywa, które jak wcześniej wspomniano, są źródłem finansowania aktywów. I podobnie jak aktywa dzieli się je na : kapitał lub fundusz własny( w zależności od formy organizacyjno prawnej jednostki) i zobowiązana zwane także kapitałem obcym. Kapitały (fundusze własne) określają wartość środków wniesiona przez założycieli jednostki, natomiast zobowiązania( kapitały obce) są zadłużeniem jednostki wobec innych.

Znając główny podział aktywów i pasywów, można również wyróżniamy podgrupy tychże elementów. Aktywa trwale składają się z: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych należności długoterminowych i inwestycji długoterminowych. W skład aktywów obrotowych można zliczyć: zapasy, należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Podążając dalej kapitały własne dzielimy na: kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, wynik finansowy, natomiast kapitał obcy na: kredyty, pożyczki, zobowiązania

Design downloaded from free website templates.