Zatrudnianie i rozliczanie managera – kto i jak rozlicza?

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami osoba pracująca na stanowisku managera może mieć przychody z różnych tytułów. ( powołania do zarządu, umowy o pracę, zlecenia, kontraktu) Nie przewidują jednak przepisy możliwości by taka osoba rozliczała się z urzędem skarbowym na takich zasadach jak przedsiębiorca. Również i w takich przypadkach kiedy manager założy działalność gospodarczą i wystawia spółce dla której wykonuje określone czynności faktury, ponieważ usługi zarządzania są klasyfikowane do grupy wykonywanych osobiście i w związku z tym rozliczane są przez płatnika.

Jak zostało wspomniane w przypadku managera istnieją różne podstawy osiąganego przychodu i w różny sposób w zgodzie z przepisami są rozliczane. W momencie kiedy wynagrodzenie jest wypłacane w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki ( powołanie bez odrębnego stosunku zatrudnienia) należy takie wynagrodzenie zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( zapisy ustawy o PIT przepis o otrzymywaniu przychodów z tytułu zajmowania stanowisk w organach spółki) Funkcję płatnika podatku pełni spółka która potrąca zaliczkę tytułem uiszczanego do organów podatku ( zobowiązana jest do końca lutego następnego roku przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu jak i członkowi zarządu deklarację podatkową- charakterystyczny druk PIT 11) .

Jeżeli chodzi o stosunek pracy jaki powstaje między członkiem zarządu a spółka to rodzi się on w klasyczny sposób na podstawie podpisania i zawarcia umowy o pracę. Przychody osiągane przez członka zarządu z tego tytułu rozliczane są jak pensje wszystkich innych pracowników spółki. Również w przypadku podpisana kontraktu menadżerskiego to spółka rozlicza wynagrodzenie członka zarządu, nawet wówczas gdy wykonuje on czynności zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponieważ zgodnie z zapisami ustawowymi takie działania są zaliczanie do działalności wykonywanej osobiście ( manager zatem nie może rozliczać się według stawki liniowej ani nie może odliczać poniesionych kosztów).

Design downloaded from free website templates.