Zasady rachunkowości

Każda dziedzina nauki opiera się o pewne zasady, i tak w dziedzinie rachunkowości można wyróżnić trzy główne zasady: uniwersalne, nadrzędne i szczegółowe. Dążąc co perfekcji, należy również nadmienić iż w skład zasad uniwersalnych , jak i nadrzędnych wchodzą zasady które kierują odpowiednimi procedurami, jakie zarządza w rachunkowości, a także dostarczają informacji o sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa.

Zatem rachunkowość rządząc się zasadami uniwersalnymi wydzieliła dwie pod zasady: zasadę podwójnego zapisu, która jest czołową zasada rachunkowości. Owa zasada głosi, iż każdy zapis księgowy musi być dokonany, w ten samej wartości, po dwóch przeciwnych stronach i na dwóch różnych kontach. Idąc dalej wyróżnić można również zasadę periodyzacji, która mówi o prowadzeniu rachunkowości systematycznie i chronologicznie w pewnych stałych och czasu.

Natomiast w zasadach nadrzędnych można wyszczególnić siedem zasad: zasadę kontynuacji działalności która zakłada, iż jednostka będzie prowadzić swoją działalność w najbliższej przyszłości, owa zasada ma ogromne znaczenie w przypadku zakończenia działalności, gdyż wonczas majątek jednostki należy wycenić według cen rynkowych.. kolejna zasada jest zasada ciągłości, według której należy stosować przyjęte zasady w kolejnych latach prowadzanie działalności.

Zasada która postuluje iż należy ujmować wszystkie operacje gospodarcze z danego okresu, właśnie tylko i wyłącznie w tym okresie zwie się zasadą memoriału. Podążając dalej wyróżnimy zasadę współmierności zgodnie z która należy ująć w księgach i wyniku finansowym wszystkie przychody jak i koszty i koszty związane z uzyskaniem przychodów. Kolejna jest zasada ostrożnej wyceny, która dotyczy jak sama nazwa wskazuje wyceny składników majątkowych. Wymaga ona ujmowanie majątku i przychodu w wielkościach zawyżonych, oraz kosztów i zobowiązań w wielkościach zaniżonych. Na koniec należy wspomnieć także ważnej zasadzie przewagi treści nad formą, która wymaga aby operacje były wykazane w księgach, sprawozdaniu zgodnie z ich rzeczywistością i treścią ekonomiczną

Wymienione zasady pozwalają w pełni i poprawnie prowadząc księgowość, jednocześnie dostarczając pełnych, jasnych i rzetelnym informacji o sytuacji majątkowej jednostki.

Design downloaded from free website templates.